STANOVY občanského sdružení
Moravský kulturní spolek, o.s.

 


čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1) Název sdružení: Moravský kulturní spolek, o.s. (dále jen sdružení );

2) Sídlo sdružení: Březinova 25, Brno, 616 00 

3) Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou;  

čl. II
Cíle činnosti

1) Cílem činnosti sdružení je nejen podpora poznávání nesmrtelného umění smrtelníky, ale i podpora realizací hodnotných kulturních aktivit.

 

čl. III
Náplň činnosti

1) Náplň činnosti odpovídá cílům sdružení a zaměřuje se především na: 

 1. zpřístupňování a propagaci umělecké tvorby a kulturního dědictví, a rozvoj neprofesionální kultury v Brně a Jihomoravském kraji,  

 2. spolupráci s kulturními institucemi v ČR i v zahraničí a jejich podporu, 

 3. zájmovou kulturní turistiku se specializací na výtvarné umění,  

 4. podporu kulturních a vzdělávacích aktivit členů sdružení, 

 5. podporu a realizaci různorodých vzdělávacích a kulturních akcí s přeshraniční vazbou,  

 6. rozvoj velkodušnosti a zemského vlasteneckého cítění 

 

2) Další formy a konkretizaci činnosti může stanovit členská schůze. 

 

čl. IV
Členství ve sdružení

1) Členem sdružení může být fyzická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli sdružení. 

2) Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členského výboru. 

3) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru. 

 

4) Členství vzniká dnem přijetí za člena.

5) Členství zaniká  

 1. doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení; 

 2. rozhodnutím výboru sdružení o vyloučení; 

 3. úmrtím. 

 

6) Člen má právo 

 1. účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován; 

 2. účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volem; 

 3. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení; 

 4. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení; 

 5. obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi  


7) Člen má povinnost

 1. dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíly sdružení;  

 2. platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí. 

čl. V
Orgány sdružení

1) Orgány sdružení jsou: 

 1. členská schůze 

 2. výbor a předseda sdružení

čl. VI
Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně; 

2) Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. 

3) Členskou schůzi svolá výbor sdružení také požádá-li o to písemně 1/7 členů sdružení, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.  

4) Členská schůze 

 1. rozhoduje o změnách stanov sdružení, 

 2. schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční závěrku hospodaření, 

 3. volí členy výboru sdružení, 

 4. rozhoduje o počtu členů výboru sdružení, 

 5. rozhoduje o zrušení členství, 

 6. rozhoduje o zrušení sdružení. 


5) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi; tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

6) Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení. 

 

čl. VII
Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

1) Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu sdružení. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení. 

2) Předseda naplňuje rozhodnutí výboru a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí předsedy stanoví výbor sdružení. 

3) Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí výboru a plynulý chod sdružení. 

4) Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení: 

 1. svolává členskou schůzi; 

 2. koordinuje činnost sdružení. 

čl. VIII
Zásady hospodaření

1) Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 

2) Zdroji majetku jsou zejména: 

 1. dary a příspěvky právnických a fyzických osob, 

 2. výnosy majetku, 

 3. členské příspěvky, 

 4. dotace a granty, 

 5. příjmy z případné vedlejší hospodářské činnosti. 


3) Za hospodaření sdružení odpovídá výbor sdružení, která každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

4) Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí. 

 

 

čl. IX
Okolnosti zániku sdružení

1. Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí členské schůze, 

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání. 


čl. X
Závěrečná ustanovení

1. Sdružení může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád sdružení.
2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

 


V Brně dne 22. 2. 2007